Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu

Zmeny v Rodičovskom združení

E-mail Vytlačiť

r-radaVážení rodičia a priatelia II. Základnej školy!

Dovoľujem si vám oznámiť dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú zmeny Rodičovského združenia.

Momentálne je naše rodičovské združenie organizačnou zložkou Slovenskej rady rodičovských združení a sme povinní odvádzať podiel členského tomuto združeniu. V minulom roku tento podiel sa zdvojnásobil z 0,232 €/na rodinu na 0,5 €/ na rodinu. Tento poplatok v našich podmienkach predstavuje sumu cca 200 € ročne. SRRZ nám ako svojej organizačnej zložke neposkytuje nijakú pomoc, či organizačnú alebo metodickú. V poslednej dobe sme zaregistrovali signály, ktoré svedčia o netransparentnom čerpaní finančných prostriedkov SRRZ o čom sa môžete presvedčiť v poslednej dobe aj v médiách aj na uvedenej webovej stránke základnej školy, ktorá poslala list SRRZ.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Výkonný výbor pripravil vytvorenie nového občianskeho združenia, ktoré by bolo samostatné. Jeho názov je Rodičia a priatelia Dvojky. V prílohe (nižšie) vám prikladám navrhované stanovy. V priebehu rokov 2012 a 2013 by museli existovať obe združenia súčasne z dôvodu dočerpania prostriedkov prijatých z 2 %. Po ich dočerpaní by existovalo len OZ Rodičia a priatelia Dvojky. 


 Príloha:

Občianske združenie "Rodičia a priatelia Dvojky"

I. Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je „ Rodičia a priatelia Dvojky“. Občianske združenie je nezisková organizácia, ktorá má sídlo: II. Základná škola, Komenského 959, Senica. Občianske združenie (ďalej len OZ) realizuje svoju činnosť v zmysle týchto stanov a zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

II. Ciele OZ

1) Cieľom združenia je realizovať a financovať iniciatívy v oblasti podpory športových a vzdelávacích aktivít žiakov, formovať vzťah žiakov k zachovávaniu kultúrnych hodnôt a k ochrane a tvorbe životného prostredia.

2) Pri napĺňaní cieľa občianske združenie spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi.

3) Poskytuje pomoc pedagogickému zboru pri organizovaní činností mimo vyučovacieho procesu spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou školy a jej žiakov.

4) Financuje náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít II. Základnej školy Komenského 959 v Senici.

III. Členstvo v OZ

1) Členstvo v združení je dobrovoľné.

2) Členmi združenia sú rodičia žiakov školy, iné fyzické osoby staršie ako 18 rokov.

3) Členstvo vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, písomným vyhlásením v prihláške.

4) Členstvo zaniká:
- písomným prehlásením člena o vystúpení doručeným výkonnému výboru
- vylúčením člena rozhodnutím výkonného výboru
- úmrtím člena
- zánikom združenia.

IV. Práva a povinnosti členov OZ

1) Člen združenia má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia
b) slobodne sa vyjadrovať, obracať sa na orgány združenia s podnetmi a pripomienkami, žiadať ich o stanovisko
c) informácie a poznatky o OZ využívať len v prospech OZ
d) voliť a byť volený do orgánov združenia
e) každý člen má pri hlasovaní v orgánoch združenia 1 hlas
f) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia
g) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia

2) Člen OZ je povinný:
a) dodržiavať stanovy OZ,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) podieľať sa na činnosti OZ.

V. Orgány občianskeho združenia

Orgánmi združenia sú:

1) členská schôdza

2) výkonný výbor

3) štatutárny orgán

4) kontrolný orgán – revízna komisia

VI. Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi združenia.
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
- schvaľuje stanovy alebo ich zmeny a doplnky
- schvaľuje výročnú správu
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
- volí a odvoláva členov výkonného orgánu

VII. Výkonný výbor

1) Výkonný výbor je výkonným orgánom OZ, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Riadi činnosť v období medzi zasadnutiami snemu.

2) Výkonný výbor má počet členov stanovený podľa počtu tried II. Základnej školy tak, aby jeden člen výboru zastupoval jednu triedu. Funkčné obdobie je 1 školský rok. Školský rok trvá od 01.09. jedného kalendárneho roka do 31.08. nasledujúceho kalendárneho roka. Výkonný výbor sa schádza najmenej raz za dva mesiace. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väcšina jeho členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov verejne, pričom zo zasadnutí sa spisuje zápisnica podpísaná tajomníkom.

3) Výkonný výbor:
a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, hospodára a tajomníka.
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze,
c) vypracováva správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení,
d) ukladá napomenutia členovi OZ, e) rozhoduje o vylúčení člena OZ.

VIII Štatutárny orgán

1) Predseda výkonného výboru a hospodár sú štatutárnym orgánom združenia, konajú samostatne. Zastupujú združenie navonok.

2) Predseda zvoláva a riadi zasadnutie výkonného výboru.

IX. Revízna komisia

1) Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia volení výkonným výborom.

2) Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s funkciou predsedu, hospodára a tajomníka.

3) Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť výkonnému výboru.

4) Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje výkonný výbor na nedostatky v činnosti a v hospodárení. Kontroluje dodržiavanie stanov.

X. Hospodárenie združenia

1) Združenie hospodári hnuteľným aj nehnuteľným majetkom, o ktorom vedie primeranú evidenciu.

2) Zdrojmi majetku združenia sú:
a) členské príspevky
b) dary od fyzických a právnických osôb
c) výnosy majetku
d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
e) granty od tuzemských alebo zahraničných fondov
f) dotácie a príspevky od orgánov verejnej správy
g) podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy.

3) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu združenia. Za hospodárenie zodpovedá výkonný výbor.

4) Na základe neziskovej podstaty združenia môžu byť všetky príjmy použité výhradne na podporu a dosiahnutie cieľov združenia.

XI. Zánik združenia

1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2) Ak združenie zaniká rozpustením výkonný výbor stanoví likvidátora.

3) Pri likvidácii sa uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na neziskové prospešné účely.

4) Po ukončení likvidácie združenia bude Ministerstvo vnútra SR oboznámené o jeho zániku v zmysle platnej legislatívy.

XII. Záverečné ustanovenia

1) Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

2) Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou.

V Senici dňa 30.11.2011

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia